Termomodernizacja

program_regionalnu-logoPoprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej

W Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej realizowany jest projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej” WND – RPPD.05.03.01-20-0117/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna,
(Działania 5.3) Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
(Poddziałania 5.3.1) Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0117/16-00 z dnia 09.08.2017r.
Ogólna wartość projektu: 1 246 598 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 1 204 381,07 zł, dofinansowanie 963 504,81 zł, wkład własny PB 240 876,26 zł. oraz wydatki niekwalifikowalne: 42 216,93.
Celem bezpośrednim projektu jest wzrost efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez jego termomodernizację wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
Zakres projektu obejmuje:
– termomodernizację budynku szkoły,
– modernizację instalacji c.o.
– instalację fotowoltaiczną wraz z przebudową podgrzewacza c.w.u.

termomodernizacja_1024